Házirend

 1. Otthon
 2. Házirend

Házirend

Házirend az ÁRKÁD Örs Vezér tere bevásárlóközpont területén

 • A bevásárlóközpont teljes területe magánterület.
 • A bevásárlóközpontban és környékén biztonsági személyzet felügyel a rendre.
 • Az épület területén kamerás megfigyelőrendszer működik.
 • A bevásárlóközpontban tilos a dohányzás!
 • Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, rollerral illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni!
 • A bevásárlóközpont területén szórólapot osztani, kérdőíves kikérdezést folytatni vagy hasonló tevékenységet végezni kizárólag az igazgatóság engedélyével szabad.
 • Alkohol tartalmú italok fogyasztása kizárólag az erre kijelölt vendéglátóhelyeken engedélyezett.
 • Az üzletek tulajdonában lévő bevásárlókocsik nem vihetők el a bevásárlóközpont területéről.
 • A bevásárlóközpont egész területén fényképezni és videofelvételt készíteni csak az igazgatóság engedélyével szabad.
 • A bevásárlóközpont területére háziállatot bevinni tilos.
 • Mozgólépcsőn és mozgójárdán babakocsival közlekedni tilos!
 • A bevásárlóközpontban rendezvények, forgatások, fotózások alkalmával fényképek és filmfelvételek készülhetnek. A rendezvényeken való részvétellel és a filmforgatások, fotózások helyszínén való tartózkodással Ön hozzájárul, hogy a fotókat és filmfelvételeket az ECE Budapest Kft., valamint a budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpont nyomtatott és elektronikus anyagaiban felhasználja.

A Parkoló házirendje

Bérleti Szerződés:

A parkolókártya kézhezvételével, illetve a parkolóházba gépjárművel történő behajtással a parkolóház Üzemeltetőjeként az ECE Projektmanagement Budapest Kft. mint bérbeadó (a továbbiakban „Üzemeltető” és a gépjármű használója mint bérlő (a továbbiakban bérlő”) közötti bérleti szerződés jön létre 1 db gépjármű parkolási helyének igénybevételére a jelen parkolási rendben meghatározott feltételekkel.

Bérleti díj: 

 • A bérleti díj megállapítása az elfoglalt parkolóhelyre érvényes, a parkolóház bejáratánál  elhelyezett mindenkori díjszabás szerint történik. A parkolási díjat a parkolóház elhagyása előtt kell kiegyenlíteni. A parkolóháznak a gépjárművel történő elhagyása csak a parkolókártya érvényesítését és a parkolási díj megfizetését követően lehetséges.
 • A parkolási idő a parkoló kártya kiváltásától kezdődően a parkolóház elhagyásáig órákban kerül megállapításra. Minden megkezdett óra egésznek minősül. A parkolási időbe a parkolóház nyitvatartási idején kívüli időszak is beleszámít.
 • A parkolókártya elveszítése vagy megrongálódása esetén a bérlő legalább a parkolóház adott napi teljes nyitvatartási idejének megfelelő összegű parkolási díj megtérítésére köteles, kivéve, ha a parkolóház üzemeltetője bizonyítja, hogy a parkoló ház igénybevételére ennél hosszabb időtartamban került sor.

A parkolóház üzemeltetőjének felelőssége:

A parkolóház üzemeltetője felelősséget vállal minden olyan kárért, amelyet alkalmazottai  vagy teljesítési segédei a bérlőnek, vagy harmadik személynek szándékosan, vagy súlyos  gondatlansággal okoznak. Ezen túlmenő károkért az üzemeltető nem felel.

A parkolóházat és annak szolgáltatásait a használó saját felelősségére, és veszélyére veheti igénybe.

Az üzemeltető különösen nem tartozik felelősséggel mindazon károkért, amelyeket a bérlő, vagy harmadik személy, a bérlőnek a parkolóházban bevitt dolgaiban, így különösen annak gépjárművében előidéz. Az Üzemeltető nem köteles gondoskodni továbbá a parkolóház és az ott elhelyezett gépjárművek őrzéséről.

A bérlő felelőssége:

A bérlő felelősséggel tartozik minden által, alkalmazottja, megbízottja, vagy kísérője által a parkolóházban, vagy Üzemeltetőnek és harmadik személynek a parkolóházba bevitt dolgaiban okozott valamennyi kárért. Ezen túlmenően a bérlő felelősséggel tartozik a parkolóház bárminemű szándékosan, vagy gondtalanul elkövetett beszennyezéséért.

Zálogjog:

A parkolóház Üzemeltetőjét a Bérlőnek a parkolóházba bevitt dolgain, így mindenek előtt a parkolóházban elhelyezett gépjárművön, az üzemeltetőnek a bérleti szerződésen alapuló követelései biztosítékául törvényes zálogjog illeti meg. Ennek megfelelően az üzemeltető ezen dolgok kiadását mindaddig megtagadhatja, amíg a Bérlő az őt a jelen parkolási rendnek megfelelően terhelő valamennyi kötelezettségnek hiánytalanul nem tett eleget.

A Parkoló Házirendje:

 • A parkolóház 6:50-22:00 óra, vasárnap 7:50-20:00 óra között tart nyitva. A nyitvatartási időn kívül a parkolóházba behajtani, illetve az ott hátrahagyott járművekkel a parkolóházból távozni nem lehet. A parkolóházban 2 napot meghaladóan hátrahagyott gépjárműveket a parkolóház Üzemeltetője jogosult a Bérlő, illetve a nyilvántartott üzembentartó költségére eltávolítani.
 • A parkolóház területén a KRESZ előírásai érvényesek. A Bérlő köteles betartani a parkolóházban elhelyezett forgalmi táblák és útburkolati jelek előírásait, valamint az üzemeltető alkalmazottjainak utasításait.
 • A Bérlő járművét az erre kijelölt parkolóhelyen kizárólag a jármű méretének megfelelő 1 db parkolóhely igénybevételével köteles elhelyezni. A táblával, vagy más módon jelölt, pl. alkalmazottak számára fenntartott parkolóhelyeket a Bérlő nem veheti igénybe. Ezen tilalom megszegése, egynél több parkolóhely igénybevétele, vagy egyéb (pl. mozgáskorlátozottak parkolóhelyére vonatkozó) előírások megszegése esetén az Üzemeltető jogosult a gépjárművet a Bérlő költségére elszállíttatni vagy választása szerint a jogosulatlanul igénybe vett parkolóhely díját a Bérlővel szemben a rendes parkolási díjon felül kötbérként pótlólag felszámítani. Az Üzemeltető ezt meghaladó követeléseit, valamint a Bérlő esetleges szabálysértési felelősségét mindez nem érinti.
 • Vészhelyzetben az Üzemeltető jogosult a parkolóházban elhelyezett gépjárművet a parkolóházból eltávolítani. Ennek költségei a Bérlőt csak abban az esetben terheli, amennyiben a vészhelyzet keletkezése neki felróható.

Biztonsági előírások:

A parkolóházban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Tilos továbbá a gépjárművek motorjainak szükségtelen járatása, vagy kipróbálása, valamint a parkolóháznak szivárgó üzemagyag és/vagy olajtartályokkal rendelkező, vagy egyéb okból fokozott veszély vagy szennyezőforrást jelentő járművel történő igénybevétele.

Mozgásképtelenséget eredményező műszaki hiba kivételével tilos a parkolóházban különösen a közlekedési területeken, valamint a be-és kihajtó rámpákon szerelési, tisztítási és más hasonló tevékenységet folytatni. Tilos továbbá a parkolóháznak gázüzemű gépjárművel történő igénybevétele.