Házirend

 1. Otthon
 2. Házirend

Házirend

Házirend az ÁRKÁD Örs Vezér tere bevásárlóközpont területén

 • A bevásárlóközpont teljes területe magánterület.
 • A bevásárlóközpontban és környékén biztonsági személyzet felügyel a rendre.
 • Az épület területén kamerás megfigyelőrendszer működik.
 • A bevásárlóközpontban tilos a dohányzás!
 • Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, rollerral, illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni!
 • A bevásárlóközpont területén szórólapot osztani, kérdőíves kikérdezést folytatni vagy hasonló tevékenységet végezni kizárólag az igazgatóság engedélyével szabad.
 • Alkoholtartalmú italok fogyasztása kizárólag az erre kijelölt vendéglátóhelyeken engedélyezett.
 • Az üzletek tulajdonában lévő bevásárlókocsik nem vihetők el a bevásárlóközpont területéről.
 • A bevásárlóközpont egész területén fényképezni és videofelvételt készíteni csak az igazgatóság engedélyével szabad.
 • A bevásárlóközpont területére háziállatot bevinni tilos.
 • Mozgólépcsőn és mozgójárdán babakocsival közlekedni tilos!
 • A bevásárlóközpontban rendezvények, forgatások, fotózások alkalmával fényképek és filmfelvételek készülhetnek. A rendezvényeken való részvétellel és a filmforgatások, fotózások helyszínén való tartózkodással Ön hozzájárul, hogy a fotókat és filmfelvételeket az ECE Budapest Kft., valamint a budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpont nyomtatott és elektronikus anyagaiban felhasználja.

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

0.   Bevezető rendelkezés

A jelen parkolási szabályzat (a továbbiakban „Parkolási Szabályzat”) érvényes az ECE Projektmanagement Budapest Kft. (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A, cgj. 01-09-468972, adószám: 12144341-2-42) - a továbbiakban „Üzemeltető” – által üzemeltetett ÁRKÁD Örs vezér tere Bevásárlóközpont (1106 Budapest, Örs vezér tere 25.) parkolójában (a továbbiakban „Parkoló”).

1.         Használati szerződés, parkolás menete

1.1       Az Üzemeltető a Parkolási Szabályzat szerint a gépjármű használója (a továbbiakban „Használó”) rendelkezésére bocsát a Parkoló területén egy parkolóhelyet. A Parkolóba gépjárművel történő behajtással az Üzemeltető és a Használó között használati szerződés jön létre 1 db gépjármű parkolási helyének igénybevételére a Parkolási Szabályzatban meghatározott feltételekkel. A Parkolási Szabályzatot minden Használó köteles betartani.

1.2       A Parkoló használatának feltétele, hogy a gépjármű a hatályos jogszabályok által és a Parkolási Szabályzat által előírt feltételeknek megfeleljen és biztonságos közlekedésre alkalmas legyen. A parkolót azok a járművek vehetik igénybe, amelyek megengedett legnagyobb össztömege 3000 kg-t, szélessége a 2,2 m-t és magassága a 2,05 m-t nem haladja meg.

1.3       A Parkolóba való behajtáskor amennyiben a jegykiadó készüléken található gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni.  Amennyiben a rendszámfelismerő rendszer felismeri a gépjármű rendszámát, leolvassa és a kihajtásig eltárolja. A parkolójegy kiadását követően a sorompó felnyílik és a behajtás lehetővé válik. Amennyiben a behajtáskor bármilyen probléma adódik, a jegykiadó készüléken található segélykérő gomb megnyomásával lehet segítséget kérni.
 

2.         Használati díj, használat időtartama, kihajtás a Parkolóból

2.1       A használati díj az elfoglalt parkolóhelyre érvényes, és annak megfizetése a Parkoló bejáratánál elhelyezett mindenkori díjszabás szerint történik. A parkolási díjat a Parkoló elhagyása előtt kell kiegyenlíteni. A Parkolónak a gépjárművel történő elhagyása csak a használati díj megfizetését követően lehetséges.

2.2       A parkolási idő a Parkolóba történő behajtástól kezdődően a Parkoló elhagyásáig órákban kerül megállapításra. Minden megkezdett óra egésznek minősül. A parkolási időbe a Parkoló nyitvatartási idején kívüli időszak is beleszámít. A használati díjat kihajtás előtt a fizetőautomatánál a parkolókártya leolvasását követően lehet kifizetni.

2.3       A parkolókártyát a Használó köteles a kihatjásig gondosan megőrizni. A parkolókártya elvesztése vagy megrongálódása esetén a Használó legalább a Parkoló adott napi teljes nyitvatartási idejének megfelelő összegű használati díj megtérítésére köteles, kivéve, ha az Üzemeltetője bizonyítja, hogy a Parkoló igénybevételére ennél hosszabb időtartamban került sor. Egy esetleges rongálódás vagy elvesztés esetén a Használó köteles a Parkoló P1 szintjén található Parkolóház irodában dolgozó munkatársat értesíteni.

2.4       A használati díj kifizetését követően 15 perc áll rendelkezésre a Parkoló elhagyására. Ezen időtartam túllépése újabb megkezdett órának minősül. Kihajtáskor a sorompó automatikusan felnyílik, ha a Használó megfizette a használati díjat és a rendszámát a behajtáskor le tudta olvasni a rendszer. Amennyiben a rendszer nem tudta leolvasni a rendszámát, akkor a használati díj kifizetését követően a kihajtáskor a kártya terminálba történő helyezésével nyílik fel a sorompó. A Parkolóból kihajtás akkor lehetséges csak, ha a használati díj megfizetésre került.

 

3.         A Parkoló Üzemeltetőjének felelőssége

3.1       Az Üzemeltető felel minden olyan kárért, amelyet bizonyíthatóan alkalmazottai, vagy teljesítési segédei a Használónak, vagy harmadik személynek szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okoznak. Ezen túlmenő károkért az Üzemeltető nem felel.

3.2       A Parkolót és annak szolgáltatásait a Használó saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe. Az Üzemeltető különösen nem tartozik felelősséggel mindazon károkért, amelyeket a Használó, vagy harmadik személy a Használónak a Parkolóba bevitt dolgaiban, így különösen annak gépjárművében előidéz.

3.3       Az Üzemeltető nem gondoskodik továbbá a Parkoló és az ott elhelyezett gépjárművek, azokban tárolt ingóságok/dolgok őrzéséről.
 

4.         A Használó felelőssége

4.1       A Használó felelősséggel tartozik minden általa vagy kísérője által a Parkolóban, vagy az Üzemeltetőnek és harmadik személynek a Parkolóba bevitt dolgaiban okozott valamennyi káráért. Ezen túlmenően a Használó felelősséggel tartozik a Parkoló bárminemű, szándékosan, vagy gondatlanul elkövetett károsodásáért, beszennyezéséért.

4.2       A Használó köteles az okozott kárt haladéktalanul, de legkésőbb a Parkoló elhagyása előtt az Üzemeltető részére a Parkoló Irodában bejelenteni.

 

5.         A Parkoló házirendje

5.1       A Parkoló 6:50-21:00 óra (vasárnap 7:50-20:00) között tart nyitva. A nyitvatartási időn kívül a Parkolóba behajtani, illetve az ott hátrahagyott járművekkel a Parkolóból távozni nem lehet. A Parkoló Üzemeltetője jogosult a Parkolóban 2 napot meghaladóan hátrahagyott gépjárműveket a Használó, illetve a nyilvántartott üzembentartó költségére a hatóság segítségével elszállíttatni.

5.2       A Parkoló teljes területén a KRESZ előírásai érvényesek. A Használó köteles betartani a Parkolóban elhelyezett forgalmi táblák és útburkolati jelek előírásait, valamint az Üzemeltető alkalmazottainak utasításait.

5.3       A Használó gépjárművét az erre kijelölt parkolóhelyek egyikén, 1 db parkolóhely igénybevételével helyezheti el. A táblával vagy más módon jelölt, pl. alkalmazottak számára fenntartott parkolóhelyeket a Használó nem veheti igénybe.

5.4       Az elektromos autótöltők használatára fenntartott parkolóhelyeken csak az a gépjármű parkolhat, amelyik a töltőt igénybe veszi, és csak a töltés idejére. Mozgáskorlátozott személyek számára fenntartott parkolóhelyeket csak az arra jogosult, annak mozgáskorlátozott személyek részére kiállított parkolási igazolványa szélvédő mögé történő elhelyezésével használhatja.

5.5       A fenti tilalmak megszegése, így különösen egynél több parkolóhely igénybevétele, más gépjárművek forgalmának korlátozása vagy egyéb (pl. mozgáskorlátozott személyek parkolóhelyére vonatkozó) előírások megszegése esetén az Üzemeltető jogosult a gépjárművet a Használó költségére a hatóságokkal együttműködve elszállíttatni, vagy választása szerint a jogosulatlanul igénybe vett parkolóhely díját a Használóval szemben kötbérként pótlólag felszámítani a mindenkori használati díjon felül (amennyiben ilyen felmerül). Az Üzemeltető ezt meghaladó követeléseit, valamint a Használó esetleges szabálysértési felelősségét mindez nem érinti.

5.6       Vészhelyzetben az Üzemeltető jogosult a Parkolóban elhelyezett gépjárművet a Parkolóból a eltávolítani. Ennek költségei a Használót csak abban az esetben terhelik, amennyiben a vészhelyzet keletkezése neki felróható.

 

6.         Biztonsági előírások

6.1       A Parkoló teljes területén tilos a dohányzás. A nyílt láng használata tilos. Tilos továbbá a gépjárművek motorjainak szükségtelen járatása, vagy kipróbálása, valamint a Parkolónak szivárgó üzemanyag és/vagy olajtartállyal rendelkező, vagy egyéb okból fokozott veszély- vagy szennyezőforrást jelentő járművel történő igénybevétele. Mozgásképtelenséget eredményező műszaki hiba kivételével tilos a Parkolóban, különösen a közlekedési területeken, valamint a be-és kihajtó rámpákon szerelési, tisztítási és más hasonló tevékenységet folytatni.

6.2       A Parkolóba motorgépjárművel, biciklivel, rollerrel, utánfutós gépjárművel, illetve a méret- és súlykorlátozást meghaladó méretű személy- vagy tehergépjárművel, valamint gázüzemű gépjárművel tilos a behajtás. Ezen tilalom megszegése miatt bekövetkező káresemény (az Üzemeltető felelősségének kizárásával) a gépjármű tulajdonosának, illetve üzembetartójának kárfelelősségét vonja maga után, amelynek az Üzemeltető a hatóságok bevonásával jogosult érvényt szerezni.

6.3       A Parkoló területén mindenki kizárólag a saját felelősségére tartózkodhat és fokozott körültekintéssel köteles közlekedni.

            14 éven aluli személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat a Parkoló területén.

 

7.         Panaszkezelés

A fenti szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az alábbi módon lehet  megtenni/benyújtani:

-          személyesen a Bevásárlóközpont Parkoló Irodájában

-          postai úton:

ÁRKÁD Örs vezér tere Bevásárlóközpont Igazgatóság

1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A 1.em.

-          elektronikus úton: arkad@arkadbudapest.hu

 

8.         Adatvédelem

A parkolóház díjszabása:

 1. óra ingyenes
 2. óra 200.-Ft
 3. órától minden megkezdett óra 300.-Ft.

A parkolóház nyitva tartása:

Hétfő-Szombat: 6:50-22:00

Vasárnap: 7:50-20:00

Automatikus rendszámrögzítés!

Az adatkezelés célja:

 1. A parkolási idő / díjelszámolás hatékony és pontos meghatározása
 1. A közlekedés biztonságának növelése érdekében a be- és kihajtás optimalizálása

Az adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja

Az alkalmazott jogos érdekek: Közlekedésbiztonság, a parkolás optimalizálása, a fizetési igények érvényesítése, csalások megelőzése

A felvételek megőrzésének  idő: a kihajtást követően azonnal törlésre kerülnek

Kamerás megfigyelés!

Kamerás megfigyelés célja: Jogsértő cselekmények megelőzése, kivizsgálása és bizonyítása; balesetek megelőzése, kivizsgálása, valamint vagyontárgyak védelme érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja

Az alkalmazott jogos érdekek: az emberi élet, testi épség, személyi szabadság-, a Bevásárlóközpont látogatói vagyontárgyainak, valamint a Bevásárlóközpont vagyonának védelme.

Felvételek megőrzésének ideje: felhasználás hiányában 72 óra

------------------------------------------------------------------------------------

Adatkezelő: ECE Budapest Kft. (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A) – adatvedelem@ece.com

Az adatvédelemmel kapcsolatos további tájékoztatást az Infópultnál / Parkolóirodában / Bevásárlóközpont Igazgatóságon érhet el.

ÁRKÁD Örs vezér tere Bevásárlóközpont Igazgatóság