Házirend

 1. Otthon
 2. Házirend

Házirend

Házirend az ÁRKÁD Örs Vezér tere bevásárlóközpont területén

 • A bevásárlóközpont teljes területe magánterület.
 • A bevásárlóközpontban és környékén biztonsági személyzet felügyel a rendre.
 • Az épület területén kamerás megfigyelőrendszer működik.
 • A bevásárlóközpontban tilos a dohányzás!
 • Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, rollerral, illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni!
 • A bevásárlóközpont területén szórólapot osztani, kérdőíves kikérdezést folytatni vagy hasonló tevékenységet végezni kizárólag az igazgatóság engedélyével szabad.
 • Alkoholtartalmú italok fogyasztása kizárólag az erre kijelölt vendéglátóhelyeken engedélyezett.
 • Az üzletek tulajdonában lévő bevásárlókocsik nem vihetők el a bevásárlóközpont területéről.
 • A bevásárlóközpont egész területén fényképezni és videofelvételt készíteni csak az igazgatóság engedélyével szabad.
 • A bevásárlóközpont területére háziállatot bevinni tilos.
 • Mozgólépcsőn és mozgójárdán babakocsival közlekedni tilos!
 • A bevásárlóközpontban rendezvények, forgatások, fotózások alkalmával fényképek és filmfelvételek készülhetnek. A rendezvényeken való részvétellel és a filmforgatások, fotózások helyszínén való tartózkodással Ön hozzájárul, hogy a fotókat és filmfelvételeket az ECE Budapest Kft., valamint a budapesti ÁRKÁD Bevásárlóközpont nyomtatott és elektronikus anyagaiban felhasználja.

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

0.   Bevezető rendelkezés

A jelen parkolási szabályzat (a továbbiakban „Parkolási Szabályzat”) érvényes minden ECE Projektmanagement Budapest Kft. (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A, cgj. 01-09-468972, adószám: 12144341-2-42) - a továbbiakban „Üzemeltető” – által üzemeltetett parkolóban és parkolóházban (a továbbiakban együttesen „Parkolóház”).

1.   Használati szerződés

Az Üzemeltető a Parkolási Szabályzat szerint a gépjármű használója (a továbbiakban „Használó”) rendelkezésére bocsát egy parkolóhelyet. A parkolókártya kézhezvételével, illetve a Parkolóházba gépjárművel történő behajtással az Üzemeltető és a Használó között használati szerződés jön létre 1 db gépjármű parkolási helyének igénybevételére a Parkolási Szabályzatban meghatározott feltételekkel.

2.   Használati díj, használat időtartama

2.1   A használati díj az elfoglalt parkolóhelyre érvényes, és annak megfizetése a Parkolóház bejáratánál elhelyezett mindenkori díjszabás szerint történik. A parkolási díjat a Parkolóház elhagyása előtt kell kiegyenlíteni. A Parkolóháznak a gépjárművel történő elhagyása csak a parkolókártya érvényesítését és a parkolási díj megfizetését követően lehetséges.

2.2    A parkolási idő a parkolókártya kiváltásától kezdődően a Parkolóház elhagyásáig órákban kerül megállapításra. Minden megkezdett óra egésznek minősül. A parkolási időbe a Parkolóház nyitvatartási idején kívüli időszak is beleszámít. 

2.3    A parkolókártya elvesztése vagy megrongálódása esetén a Használó legalább a Parkolóház adott napi teljes nyitvatartási idejének megfelelő összegű parkolási díj megtérítésére köteles, kivéve, ha a Parkolóház Üzemeltetője bizonyítja, hogy a Parkolóház igénybevételére ennél hosszabb időtartamban került sor.

2.4   A parkolókártya érvényesítését követően 15 perc áll rendelkezésre a Parkolóház elhagyására. Ezen időtartam túllépése újabb megkezdett órának minősül

3.   A Parkolóház Üzemeltetőjének felelőssége

3.1   A Üzemeltető felel minden olyan kárért, amelyet bizonyíthatóan alkalmazottai, vagy teljesítési segédei a Használónak, vagy harmadik személynek szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okoznak. Ezen túlmenő károkért az Üzemeltető nem felel.

3.2   A Parkolóházat és annak szolgáltatásait a Használó saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe. Az Üzemeltető különösen nem tartozik felelősséggel mindazon károkért, amelyeket a Használó, vagy harmadik személy a Használónak a Parkolóházba bevitt dolgaiban, így különösen annak gépjárművében előidéz.

3.3   Az Üzemeltető nem gondoskodik továbbá a Parkolóház és az ott elhelyezett gépjárművek, azokban tárolt ingóságok/dolgok őrzéséről.

4.   A Használó felelőssége

4.1   A Használó felelősséggel tartozik minden általa, alkalmazottja, megbízottja vagy kísérője által a Parkolóházban, vagy az Üzemeltetőnek és harmadik személynek a Parkolóházba bevitt dolgaiban okozott valamennyi káráért. Ezen túlmenően a Használó felelősséggel tartozik a Parkolóház bárminemű, szándékosan, vagy gondatlanul elkövetett károsodásáért, beszennyezéséért.

4.2   A Használó köteles az okozott kárt haladéktalanul, de legkésőbb a Parkolóház elhagyása előtt az Üzemeltető részére a Bevásárlóközpont Igazgatóságánál bejelenteni.

5.   A Parkoló házirendje

5.1    A Parkolóház hétfőtől szombatig 6.50-22.00 óra, vasárnap 7.50-20.00 között tart nyitva. A nyitvatartási időn kívül a Parkolóházba behajtani, illetve az ott hátrahagyott járművekkel a Parkolóházból távozni nem lehet. A Parkolóház Üzemeltetője jogosult a Parkolóházban 2 napot meghaladóan hátrahagyott gépjárműveket a Használó, illetve a nyilvántartott üzembentartó költségére a hatóság segítségével elszállíttatni.

5.2   A Parkolóház teljes területén a KRESZ előírásai érvényesek. A Használó köteles betartani a Parkolóházban elhelyezett forgalmi táblák és útburkolati jelek előírásait, valamint az Üzemeltető alkalmazottainak utasításait.

5.3   A Használó gépjárművét az erre kijelölt parkolóhelyek egyikén, 1 db parkolóhely igénybevételével köteles elhelyezni. A táblával, vagy más módon jelölt, pl. alkalmazottak számára fenntartott parkolóhelyeket a Használó nem veheti igénybe.

5.4   Az elektromos autótöltők használatára fenntartott parkolóhelyeken csak az a gépjármű parkolhat, amelyik a töltőt igénybe veszi, és csak a töltés idejére.

5.5 A fenti tilalmak megszegése, így különösen egynél több parkolóhely igénybevétele, más gépjárművek forgalmának korlátozása vagy egyéb (pl. mozgáskorlátozottak parkolóhelyére vonatkozó) előírások megszegése esetén az Üzemeltető jogosult a gépjárművet a Használó költségére a hatóságokkal együttműködve elszállíttatni, vagy választása szerint a jogosulatlanul igénybe vett parkolóhely díját a Használóval szemben kötbérként pótlólag felszámítani a mindenkori parkolási díjon felül (amennyiben ilyen felmerül). Az Üzemeltető ezt meghaladó követeléseit, valamint a Használó esetleges szabálysértési felelősségét mindez nem érinti.

5.6   Vészhelyzetben az Üzemeltető jogosult a Parkolóházban elhelyezett gépjárművet a Parkolóházból a hatóságokkal együttműködve eltávolítani. Ennek költségei a Használót csak abban az esetben terhelik, amennyiben a vészhelyzet keletkezése neki felróható.

6.   Biztonsági előírások

6.1   A Parkolóházban a dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett. A nyílt láng használata tilos. Tilos továbbá a gépjárművek motorjainak szükségtelen járatása, vagy kipróbálása, valamint a Parkolóháznak szivárgó üzemanyag és/vagy olajtartállyal rendelkező, vagy egyéb okból fokozott veszély- vagy szennyezőforrást jelentő járművel történő igénybevétele. Mozgásképtelenséget eredményező műszaki hiba kivételével tilos a Parkolóházban, különösen a közlekedési területeken, valamint a be-és kihajtó rámpákon szerelési, tisztítási és más hasonló tevékenységet folytatni.

6.2   A Parkolóházba biciklivel, utánfutós gépjárművel, illetve a magassági korlátozást meghaladó méretű személy- vagy tehergépjárművel, valamint gázüzemű gépjárművel tilos a behajtás. Ezen tilalom megszegése miatt bekövetkező káresemény (az Üzemeltető felelősségének kizárásával) a gépjármű tulajdonosának, illetve üzembetartójának kárfelelősségét vonja maga után, amelynek az Üzemeltető a hatóságok bevonásával jogosult érvényt szerezni.

7. Adatvédelem

 

FIGYELEM!
Kamerás megfigyelés

ÁRKÁD Örs vezér tere
Bevásárlóközpont Igazgatóság 

A parkolóház díjszabása:

az első 1 óra ingyenes
2. óra 200 Ft
3. óra 300 Ft
minden további megkezdett óra 300 Ft

A parkolóház nyitvatartása:

Hétfő-Szombat: 6.50-22.00
Vasárnap:  7.50-20.00                   

Adatkezelő: ECE Budapest Kft. (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A) – adatvedelem@ece.com

Kamerás megfigyelés célja: Jogsértő cselekmények megelőzése, kivizsgálása és bizonyítása; balesetek megelőzése, kivizsgálása, valamint vagyontárgyak védelme érdekében.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja.

Az alkalmazott jogos érdekek: az emberi élet, testi épség, személyi szabadság-, a bevásárlóközpont látogatói vagyontárgyainak, valamint a bevásárlóközpont vagyonának védelme.

Felvételek megőrzésének ideje: Felhasználás hiányában 72 óra.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további tájékoztatást az Infópultnál / Bevásárlóközpont Igazgatóságon érheti el.